Muốn giúp đỡ? Tình nguyện viên

Tình nguyện viên

Chúng tôi thường dựa vào mạng lưới tình nguyện viên Gwinnett của Quận Gwinnett để kết nối những người có khả năng và sẵn sàng tình nguyện với các cơ hội xung quanh cộng đồng. Mục tiêu của chúng tôi là thành lập một ngân hàng tình nguyện viên quan tâm đến các lĩnh vực dịch vụ cụ thể mà chúng tôi có thể kêu gọi khi cần. Dựa trên tính khả dụng của bạn, bạn có thể đăng ký. Mặc dù chúng tôi không thể hứa rằng tất cả những người đăng ký sẽ có cơ hội phục vụ ngay lập tức, nhưng chúng tôi biết rằng sẽ cần nhiều tình nguyện viên với nhiều khả năng khác nhau trong những ngày tới!

Quý Vị Chưa Tiêm Vắc-Xin? Hãy nhận vắc-xin COVID-19 ngay hôm nay!

Gwinnett có nhiều địa điểm hỗ trợ tiêm vắc-xin nhanh chóng và dễ dàng.